m0j maLi Svijet- drugima 0biČan, meni Čar0ban

Sam0 m0j Žuti Svijet za druge 0biČan, meni Čar0ban!

17.02.2011.

D0k Živ0t ide daLje

D0k Živ0t ide daLje, 0krenem Se p0nekad. B0Li. 0tiŠLa Sam, napuStiLa Sv0j San. M0Žda t0 i nije bi0 San. NiŠta drug0 d0 greŠka. ALi 0ne Su biLe prijateLji. U n0v0m 0kruŽenju je d0br0, aLi ipak, 0čekujem da Ću Se pr0buditi jedne nedjeLje, i ka0 nekada Spak0vati Stvari, 0tiĆi S njima na kafu u neki uobiČajeni, grozni kafiĆ. I p0red miLi0n drugih, ipak taj kafiĆ. 0nda Ćem0, ka0 i inače, da kujem0 pLan "k0d k0ga veČeraS?"

Nebitn0 da Li je Sutra prpa, da Li Će ĆuSkije padati. NedjeLju naveČer imam0 Sam0 za Sebe. Ta n0Ć je Sam0 naŠa i niČija viŠe.

0na Šetnja u 03:00. NataSh0, SjeĆaŠ Li Se t0ga? T0 je biLa jedina ŽeLja k0ja je 0StaLa ne0Stvarena. Sve d0 te n0Ći. NajdraŽa m0a.
I 0na "dŽenaza" xD c c c


MinSh, NataSha, Siry = "LaS pantaL0neS"
IzdeŠavaLo Se SvaŠta, znam. ALi, vaS, najdraŽe m0je n0Sit Ću u Srcu d0 p0SLjednjeg daha. NajLjepŠe trenutke p0dijeLiLa Sam S vama.

NajdraŽe m0e

11.11.2010.

Errrr ...

Ne Shvatam zaŠt0 Sam te u0pŠte Sp0menuLa. Nebitna Si karika u Lancu. LaŽem! Bitan Si. Bi0! Sada viŠe niSi tu. ViŠe me ne p0znajeŠ. M0Žda nikada i niSi. NeĆu viŠe 0 tebi piSati. Bar ne Sada.

M0j Žuti Svijet. IzgubLjen, uSamLjen. Nije takav. Čini vam Se. SavrŠen je SkLad u t0m Svijetu. Sve ima SmiSLa. Nem0jte reĆi da nema. Vi ne znate. Nije Lahk0 Shvatiti. Nije razmiŠLjanje p0trebn0. Sam0 d0v0Ljn0 maŠte i 0Smijeha. P0trebn0 je v0Ljeti. Ne 0dreĐenu 0S0bu ili Stvar. V0Ljeti Živ0t Sa Svime Št0 0n n0Si. U Srcu 0SjeĆati Sam0 Strah pred Njim. K0raČati hrabr0 naprijed. Vjer0vati u miL0St, u SreĆu.

Sretna Sam!

 

P0SLije duge uvijek Sunce d0Lazi. UvjeriLa Sam Se u to. NauČiLa Sam v0Ljeti Sebe, Sa Svim Sv0jim manama i vrLinama. NauČiLa Sam prihvatiti Svaku Stranu 0nih k0ji Su mi dragi. Nik0 nije SavrŠen i baŠ Se u t0me neSavrŠenStvu 0gLeda 0riginaLn0St Svake individue. ZaŠt0 d0puStiti Sebi da Se ukL0piŠ u maSu? Zašt0 Se Stiditi 0n0ga Št0 v0LiŠ, Št0 te iSpunjava? Budi sv0j! Ne budi br0j! Furaj faz0n Sv0j! Ne m0ra nik0 v0Ljeti m0j Žuti Svijet, ne m0raju v0Ljeti ni mene. Svejedn0 mi je. Sama Sebi dajem d0v0Ljn0 Ljubavi. A znam da i 0n me v0Li. Jer 0vak0 neSavrŠena, ja Sam Njeg0v0 Stvorenje, Njeg0v rob. I v0Lim Ga. Ljubav prema Njemu je najČiStija, najp0tpunija. NiŠta viŠe mi ne treba.

11.11.2010.

Zar se iŠta pr0mijeniL0?

Sjedim! Atmosferu u 0v0j pr0klet0j n0Ći nik0me p0ŽeLjeLa ne bih. MiSLim na tebe. SaSvim SLuČajn0 vraćaju Se Sjećanja. Gdje Li SI Sada? U m0m Si gradu, znam. P0d iStim nebom diŠem0 iSti zrak. ALi miLjama Si daLek0 0d m0ga Srca. Svakim dan0m Sve hLadniji i daLji. Naumpade mi 0naj j0gurt. Nikada viŠe ga kupiti neĆu. Ne zat0 Što me na tebe p0dSjeti0, Sam0 jer je gr0zan.

NiSi Se ukLapa0 u m0j Žuti Svijet. Nikada se ukL0piti neĆeŠ. Tak0 je t0. I mada Sam ŽeLjeLa da Si tu, nema te. Sada je na tv0m mjeStu nek0 drugi. 0n nije p0put tebe. 0n mi iSpunjava ŽeLje. 0n se rijetk0 buni. 0n nije ti. T0 0d njega ne m0gu 0čekivati. M0Žda mi p0nekad ide na Živce ta njeg0va beSkrajna pažnja. Njeg0ve p0ruke u Stih0vima. Da Li traŽim tebe? Da Li oČekujem SMS Sa SadrŽajem kakav bi TI napiSa0. Ne znam.

RaZmiŠLjanje d0n0Si b0L. Sigurn0 veĆ imaŠ n0vi Živ0t. UpiSa0 Si fax. Ha, SjeĆam Se dana kad Si mi javi0 da Si primLjen. Mn0g0 je 0d tada pr0ŠL0.

NaŠ prvi izLaz   Sitnice k0jih Se vjer0vatn0 viŠe ne SjeĆaŠ. Ja Sve pamtim. J0Š uvijek. Ne znam zb0g Čega. Ima Li u0pĆe SmiSLa Sjećati Se tebe? BLeS0 m0i. Nekad je Sve biL0 drugaČije.

Nekada Si bi0 tu za mene. P0m0ga0 mi da Se Skl0nim Sa kiŠe. NauČi0 me da Se radujem maLim Stvarima. NiSi mi bi0 0vak0 BLizu ka0 Sada, aLi Srca Su nam biLa bLiŽa. Čemu fiziČka bLizina? 0na niŠta ne predStavLja. Ljubav je d0dir Srca, rekLa Sam ti jedn0m. Nem0j t0 nikada zab0raviti.

Jer i p0SLije Svega, ti Si ipak bLeS0. Bi0 Si jer 0Stati niSi m0ga0.

11.09.2010.

Sve Se vraĆa, Sve Se pLaĆa :)

0pet danaS na FB. GLedam StatuSe nekadaŠnje d0bre prijateLjice k0ja je 0tiŠLa S m0mk0m k0jeg Sam v0LjeLa. Sve happY. Reka0 bi Č0vjek, njen Život je bajka. ALi nije Ljubav Sve Št0 vidiŠ. Mr. Beri Baje ima pr0fil (t0 Sam veĆ rekLa), aLi ni 0na nije na njeg0v0j ''Friend LiSt''. ZaŠt0? M0Žda Curica u0pĆe ne zna da 0n ima pr0fiL. I d0k su k0d nje StatuSi tipa ''V0Lim..'' i bLa bLa, k0d njega St0ji da je u vezi. ALi ne S nj0m. VeĆ S nek0m deSet0m djev0jk0m. 0na vjer0vatn0 ni t0 ne zna. Ah Šta Će, nije upuĆena. BaŠ ka0 0nu n0Ć kad mi je rekLa da njega nikada ne bi p0gLedaLa, da nije njen tip,  a veĆ za par dana Sam SaznaLa da su ''0davn0'' zajedn0.

Zat0 i 0vakav naziv p0Sta. Ima 0naj g0re k0ji Sve vidi. 0n zna k0Lik0 Sam Sam0 patiLa i k0Lik0 me b0LjeL0. J0Š kad Sam ih prvi put vidjeLa zajedn0. A 0na u iSt0j 0dijevn0j k0mbinaciji ka0 i ja. I nik0 nije ni zna0 da izlaze. Sudbina biLa da baŠ ja naLetim na njih.

I Sada d0k p0Smatram 0vu Situaciju, drag0 mi je. Na m0m Licu Se nazire 0Smijeh. M0Žda p0miSLite da Sam bez0SjeĆajna, bezduŠna. Ja miSLim da je jedina bezduŠna 0s0ba u 0v0j priČi biLa 0na. Vjer0vaLa Sam, pLakaLa pred nj0m, a 0na mi je zabiLa n0Ž u LeĐa.

I nedavn0 Mr. Beri Baje prizna0 mi je da v0Li mene, da mu d0 nje nije StaL0, da mu nije jedina djev0jka. ALi, nek0 mi jedn0m reČe ''Kada Se ČaŠa jedn0m razbije, m0Že Se 0na Lijepiti, aLi nikada viŠe neĆe biti iSta''. Tak0 je i S nama biL0. Nikada viŠe mi.

Sada LaŽe neku drugu. Sada Se neka druga zb0g njega 0SjeĆa L0Še. Ja viŠe ne!

10.09.2010.

Can't beLieve

PiPLSi m0i!

Uhakiram Se na FB xD (SLuČajn0) i neĆete vjer0vati Šta je n0v0  Mr. Beri Baje ima pr0fiL na FB. Da niSam Sv0jim 0Čima vidjeLa, ne bih vjer0vaLa.

Naravn0 nije me add u friendS. Vjer0vatn0 zat0 jer mu je reČen0 da, citiram: ''Živi u nadi i pije raS0L''. MiSLim, fkt da mi nije StaL0 da budem na njeg0v0j ''friend LiSt''. Sam0 ne m0gu da vjerujem da je napravi0 pr0fiL.

Čuda Su m0guĆa. Eureka!

 

10.09.2010.

0pet xD

Ev0 0pet Šaram p0 Sv0m (naŠem) Žut0m Svijetu. Un0Sim maL0 ŠareniLa. MaL0 rad0Sti. I nemam baŠ poSebnu temu za Škrabanje. MiSLim, 0n0, NikY je aktueLna tema. ALi veĆ Sam rekLa Sve Št0 treba da Se zna  

USk0r0 Šk0La p0Činje. Vjer0vatn0 Su neizbjeŽni SuSreti S Mr. Beri Baje ili S BLeS0m. Nije da Sam Se SprpiLa, neg0 et0. Ajd S BLeS0m nije frka ni SreSti Se. MiSLim, normaLa, bezze. ALi S Mr. Beri Baje  Njega mi Se baŠ ne miLi vidjeti.

AL' ba Lib0 me gaBri Sad. Imam Sv0g NikY-ja. Za 0StaLe SaSvim Svejedn0.

P0maL0 Sam  jer nezzz kad Ću 0pet piSati. ISk0riStit Ću 0ve dane da iŠaram j0Š maL0. 0nda kak0 Stignem.

V0Lum MuČ0 (NikY-ja p0Sebn0)

10.09.2010.

Razumijem0 Sam0 mi! :)

0pet mi u miSLi d0LaziŠ. NikY. I k0 zna k0Lik0 Ću j0Š puta uhvatiti Sebe kak0 0 tebi razmiŠLjam.

N0Ćas nemam rijeČi da 0piŠem 0vaj 0SjeĆaj. M0Žda ŠaŠav0 zvuČi aLi 0StavLjaŠ me bez tekSta. Jedina fraza, iSkrena, SmiSLena, k0ja mi pada na pamet je

V0LIM TE!

I m0gLa bih t0 ''x'' puta piSati, aLi hLadna SL0va na ekranu ne m0gu ni u p0La d0Čarati 0vaj 0SjeĆaj. ZaŠt0 0nda da Se trudim? Ev0, 0duStajem. PreStajem piSati.

Jer Snagu 0ve Ljubavi razumijem Sam0 ja. I razumijeŠ je Sam0 ti. 0StaLe t0 vjer0vatn0 ni ne zanima. NeĆu ih zbunjivati. Svak0 m0ra pr0naĆi taj 0SjeĆaj u Sebi.

''D0k ne 0Sjeti, nik0 neĆe razumjeti.''

08.09.2010.

V0Lim te!

Dragi m0j PrijateLju!

Sad te veĆ z0vem Niky (ak0 ti Smeta, neĆu).
Uvijek Si g0v0ri0 da piŠem 0n0 Št0 mi je na duŠi.
Zat0 0vaj put neĆu piSati dug0. NeĆu uLjepŠavati reČenice.
Jer 0vaj put me ne zanima miŠLjenje 0nih koji Čitaju.
Sam0 tv0je.
PiŠem Št0 0SjeĆam.
A u 0v0me trenutku Srce mi Lupa tak0 jak0 ka0 da Će iz njedara iSk0Čiti.
0SjeĆam da te v0Lim.
V0Lim te ka0 maL0 dijete. ČiSt0 i iSkren0.
Znam da Sada Sam0 ŽeLim da te v0Lim. Da me v0LiŠ.
Da Se Skrijem u tv0je naruČje. Da me ČuvaŠ 0d nedaĆa i zL0Ća.
ŽeLim da  Sam Sam0 tv0ja.
MaLena, razmaŽena princeza.
U Žut0m Svijetu.
U naruČju Svog princa.

07.09.2010.

GLupi j0gurt

BijeLa fLaŠa. Nikad g0ri j0gurt u Živ0tu niSam 0kuSiLa. I d0k vriŠtim na mamu jer mi nije kupiLa ''gradaČaČki'' p0gLed mi Luta p0 ambaLaŽi. P0kuŠavam 0dg0netnuti k0 je 0vaj uŽaS pLaSira0 na trŽiŠte.

Čitam : '' Kontr0Lu kvaLitete vrŠi VeterinarSi fakuLtet Sarajev0''


U miSLi mi d0Lazi 0n. Figura u crven0 0b0jena k0ju Sam nedavn0 ukL0niLa Sa ŠahovSke pL0Če Sv0g Živ0ta. Ima0 je 0n p0Seban nadimak. J0Š nik0ga niSam tak0 zvaLa.


''BLeS0''

Na Čudan naČin Sam ga up0znaLa. ISt0 tak0 ga i izgubiLa. G0v0riLa Sam kak0 nikada neĆe p0St0jati nik0 drugi, jer nije nik0 tak0 bLeSav p0put njega.
ALi nije t0 biLa priČa 0 Ljubavi koja preLazi Sve Prepreke. BiLa je t0 priČa 0 prijateLjstvu k0je je nadvLadaL0 Ljubav (ak0 je 0na ikada i p0St0jaLa).
Mada, ne trebam da vam ja 0v0 piŠem. 0 t0m prijateLjStvu neka piŠu njih dvojica.


Ja Ću vam reĆi kak0 je BLeS0 d0Ša0 u m0j Žuti Svijet kad mi je bi0 najp0trebniji.
P0m0ga0 mi je, uČini0 da zab0ravim na b0L k0ju mi je 0Stavi0 njeg0v prijateLj.
Da, p0m0ga0 mi da preb0Lim njega, a 0n me p0vrijedi0 viŠe.
Sada ne m0gu vjer0d0St0jn0 piSati 0 0SjeĆaju praznine k0ji je iSpunjava0 mene, m0je tijeL0. Ne m0gu ni 0piSati k0Lik0 me b0LjeL0 kada je 0dabra0 Sv0ga najb0Ljeg druga. BiLa Sam Spremna uČiniti Sve za njega, a 0n je izabra0 0n0g k0ji me p0vrijedi0. I p0n0v0 je uzr0k b0La bi0 njeg0v najb0Lji drug. PrijateLjStv0 je StaL0 izmeĐu mene i m0g BLeSe.
Ne krivim ga zb0g t0ga. Vjer0vatn0 bih i ja iSt0 uČiniLa.
Sada viŠe ne krivim nik0ga. Na p0Četku Sam kriviLa Sebe jer Sam biLa naivna. Jer Sam mu SLijep0 vjer0vaLa d0k mi je priČa0 0 ''Ljubavi''.


Sada Sam0 znam da p0SLije njega niSam iSta.
ViŠe ne Sanjam 0 ''Ljubavi''.
Sada Živim Ljubav k0ju d0bivam. I t0 mi je d0v0Ljn0.
Ne ŽeLim Se vezati. Nikada viŠe.
Ne ŽeLim ni razmiŠLjati na naČin ''Šta bi biL0 kad bi biL0?''
Jedn0Stavn0 ne ŽeLim Shvatati.


Sam0 h0Ću 0naj Stari d0bri j0gurt na k0ji Sam navikLa. 0naj Čiju kvaLitetu k0ntr0Le ne vrŠi VeterinarSki fakuLtet Sarajev0. 0naj j0gurt zb0g k0jeg Se ne nerviram i k0ji mi ne budi SjeĆanje na BLeSu.

''.. AL uSpevam da j0Š jedn0m 0d0Lim, da pr0ŠapuĆem da te n0ĆaS ruSki v0Lim;
Št0 Su reČi? Kremen Što Se izLiŽe kad-tad..'' (Đ. BaLaŠeviĆ)

05.09.2010.

M0Žda miSLiŠ da me je Strah. Da, Strah me je. ALi Sam0 viSine.

Zbrkane miSLi.
M0Žda Strah. 0d viSine.
Ne 0d Ljubavi.


NeShvaĆene miSLi. Ne0Stvarene ŽeLje.
Djev0jka..
Ne! Djev0jČica.
J0Š uvijek Sam djev0jČica. Zbunjena.
Između Lutkica i Šminke.
Između bezbriŽne igre i Ljubavi.


0draStam. A ti Si tu. M0ja p0drŠka.
PrijateLj.
I znam da Se uvijek m0gu 0SL0niti na tebe.
Bez 0bzira na Sve.
P0dn0SiŠ mene i m0je Lude g0dine.
Uvijek Si tu.


Ha, Šta bi 0vaj zbunjiĆ k0ji nije SvjeStan ni 0 Čemu Sad piŠe bez tebe?

Ne znam!
I ne ŽeLim da znam!


HvaLa ti


Stariji postovi